Όροι Χρήσης και διενέργειας συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας KIMERLAND ΟΕ.

 

1.Εισαγωγικά

1.1 Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων επίπλωσης μέσω του διαδικτύου, που δημιούργησε η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «KIMERLAND ΟΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής χάριν συντομίας «Εταιρία»). Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης και διενέργειας συναλλαγών (στο εξής χάριν συντομίας «Όροι Χρήσης») διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της διεύθυνσης www.kimerland.com στο εξής χάριν συντομίας «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τους επισκέπτες του (στο εξής χάριν συντομίας «Χρήστης»), καθώς και τη διενέργεια συναλλαγών από απόσταση μέσω αυτού από τους πελάτες (στο εξής χάριν συντομίας «Πελάτης») της εταιρίας, υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της οποίας τελεί.

1.2 Η Εταιρία καταβάλει καθημερινά κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου Ηλεκτρονικού Καταστήματος η Εταιρία στοχεύει στην πραγμάτωση μίας μορφής προηγμένης επικοινωνίας με τους πελάτες της. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρία σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της Εταιρίας. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

1.2 Οι Χρήστες και οι Πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πριν κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης που διέπουν την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τη διενέργεια συναλλαγών σε αυτό, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους χρήστες και πελάτες του. Η εγγραφή του Χρήστη/Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των Όρων Χρήσης εκ μέρους του εγγεγραμμένου μέλους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Χρήστη/Πελάτη και την ανάληψη υποχρεώσεως τήρησής τους.

2.Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

2.1 Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει δημιουργηθεί από την Εταιρία και λειτουργεί με αποκλειστικό σκοπό την προβολή των προϊόντων της (στο εξής χάριν συντομίας «Προϊόντα») μέσω διαδικτύου, την παραγγελία και αγορά Προϊόντων από απόσταση από τους Πελάτες.

3.Διαδικασία εγγραφής του Χρήστη/Πελάτη ως μέλους του Ηλεκτρoνικού Καταστήματος

3.1 Κάθε χρήστης/πελάτης χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

3.2 Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει Προϊόντα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μόνον εφόσον έχει εγγραφεί ως μέλος του. Η εγγραφή πραγματοποιείται άπαξ κατά τη διαδικασία της πρώτης αγοράς Προϊόντος. Ο Πελάτης οφείλει να καταχωρήσει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση αποστολής των Προϊόντων και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) και, εφόσον επιθυμεί, τηλέφωνο επικοινωνίας.

3.3 Για την εκπλήρωση της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονικό ή/και έντυπο αρχείο τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη ή Χρήστη που είναι απαραίτητα. Η Εταιρία ζητά την συγκατάθεση του Πελάτη για την τήρηση των προσωπικών του δεδομένων. Η τήρηση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη ή Χρήστη θα συνεχιστεί και μετά την λήξη της σύμβασης πώλησης και για όσο χρονικό διάστημα είναι υποχρεωμένη η Εταιρία από την νομοθεσία να τα τηρεί. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης Σιαμπάν Μπαντάκ, στοιχεία επικοινωνίας 10 χλμ Θεσσαλονίκης Νέας Χαλκηδόνας, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για τα ζητήματα αυτά στα τηλέφωνα 2310 722081 και ώρες 10:00-15:00.

3.4 Στο μητρώο αυτό έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Εταιρίας, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες – μηχανογράφοι για τεχνικούς λόγους (στο ηλεκτρονικό αρχείο). Για την ασφάλεια της αποθήκευσης όλων των ανωτέρω δεδομένων έχουν ληφθεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

3.5 Ο Πελάτης ή Χρήστης έχει, όποτε το θελήσει, το δικαίωμα πρόσβασης στο ανωτέρω μητρώο του, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση στοιχείων του και την διαγραφή των δεδομένων του που δεν αφορούν έννομη υποχρέωση.

3.6 Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας.

3.7 Η Εταιρία δεν θα ζητήσει ποτέ από τον Πελάτη να καταχωρήσει μέσω του διαδικτυακού της τόπου ή να της αποστείλει μέσω email, κατά την εγγραφή του ως μέλους ή και αργότερα, στοιχεία που σχετίζονται με πιστωτικές του κάρτες, τραπεζικούς του λογαριασμούς ή εν γένει οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό του δεδομένο, εκτός από την περίπτωση της υπαναχώρησης από την αγορά Προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 7 κατωτέρω.

3.8 Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων του.

3.9 O Πελάτης έχει τη δυνατότητα, επίσης, να εγγραφεί και στην υπηρεσία ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Εταιρίας (News Letter) με σκοπό να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα της σχετικά με τις δραστηριότητες και τα Προϊόντα της. Η Εταιρία ζητά την συγκατάθεση του Πελάτη για την τήρηση των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνίας προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για ενέργειες ενημέρωσης και marketing για τις δραστηριότητες της. Ο Πελάτης, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή του, δύναται να ζητήσει από την Εταιρία να σταματήσει η αποστολή σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επιλέγοντας το σχετικό link σε οποιοδήποτε ενημερωτικό email λάβει.

4.Παραγγελία και αγορά Προϊόντων

4.1 Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας έχουν όλοι οι Χρήστες/Πελάτες, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανοί τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από μη δικαιοπρακτικά άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα και τη δικαιοπρακτική ικανότητα των εισερχομένων χρηστών/πελατών.

4.2 Ο Πελάτης κατά τη διαδικασία παραγγελίας υποχρεούται να συμπληρώσει την ειδική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης καθώς επίσης και να προβεί στην ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των Όρων Χρήσης του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ο Πελάτης ενημερώνεται από την Εταιρία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή του πωλούμενου προϊόντος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος ΦΠΑ ή κάθε άλλο νόμιμο τέλος που επιβαρύνει τον Πελάτη, την ποσότητα, το κόστος αποστολής του, εφόσον υπάρχει, καθώς και το κόστος αντικαταβολής εφόσον έχει επιλέξει τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης καθώς και για το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύων ΦΠΑ (σήμερα 24%), ενώ το www.kimerland.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

4.3 Επισημαίνουμε ότι τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στον Χρήστη/Πελάτη, ο οποίος μπορεί να τα πληροφορηθεί ακολουθώντας κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

4.4 Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η Εταιρία διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

α. Με τη χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. : Ο Πελάτης μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των Προϊόντων, που επιθυμεί να αγοράσει, και την επιβεβαίωση της παραγγελίας του, θα εκτρέπεται σε ειδικό, ασφαλή περιβάλλον όπου και θα καταχωρεί όλα τα στοιχεία της κάρτας, τα οποία εκάστοτε απαιτούνται. Η συνολική αξία των Προϊόντων, καθώς και το κόστος αποστολής ή αντικαταβολής τους (εφόσον υπάρχει), θα εμφανίζονται ως σύνολο στο ασφαλές περιβάλλον αυτόματα, μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Μετά την έγκριση της συναλλαγής από την εκάστοτε Τράπεζα και την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο Πελάτης θα επιστρέφει αυτόματα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.

β. Με αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα). Ο Πελάτης θα καταβάλει την αξία των Προϊόντων, το κόστος αντικαταβολής, καθώς και το τυχόν κόστος αποστολής τους, κατά την παραλαβή τους στον τόπο αποστολής που δήλωσε στην παραγγελία του. Η καταβολή θα γίνεται στον εκπρόσωπο της Εταιρίας που θα του παραδίδει τα Προϊόντα.

γ. Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η εταιρία και θα γνωστοποιείται στον Πελάτη. Ο Πελάτης μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των Προϊόντων, που επιθυμεί να αγοράσει, και την επιβεβαίωση της παραγγελίας του, θα ενημερώνεται για τη συνολική αξία των Προϊόντων, καθώς και για το κόστος αποστολής τους (εφόσον υπάρχει), τα οποία θα εμφανίζονται ως σύνολο. Το συνολικό ποσό θα πρέπει να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μέσα στις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας.

4.5 Ο Πελάτης, ο οποίος επιλέγει ως τόπο αποστολής των Προϊόντων, οποιοδήποτε σημείο εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, μπορεί να επιλέξει την πληρωμή των Προϊόντων του μόνο μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κατά τα ανωτέρω.

4.6 Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορών στην ισοτιμία, εκτελωνισμών κ.λπ. για τα οποία η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.

4.7 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των Προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Πελατών. Σε κάθε περίπτωση η τιμή που αναφέρεται δίπλα στο Προϊόν κατά τη στιγμή παραγγελίας του από τον Πελάτη είναι η ισχύουσα για την αγορά του.

5.Παράδοση Παραγγελίας

5.1 Για την αποστολή των Προϊόντων και την είσπραξη αντικαταβολής, εφόσον ο Πελάτης την έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής της παραγγελίας του, η Εταιρία θα συνεργάζεται με εταιρία ταχυμεταφορών της επιλογής της. Οι παραδόσεις γίνονται καθημερινά, και Σαββάτο, εκτός Κυριακής και αργιών, από ώρα 9:00 έως ώρα 17:00.

5.2 Ο τιμοκατάλογος της εταιρίας ταχυμεταφορών για τη χρέωση αποστολών στο εσωτερικό και το εξωτερικό θα βρίσκεται αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας ταχυμεταφορών. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του θα ενημερώνεται για το κόστος αποστολής (αν αυτό υπάρχει) και για το συνολικό κόστος της αγοράς του, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων χρεώσεων που την αφορούν.

5.3 Ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων βρίσκεται σε συνάρτηση με τον τόπο παράδοσής τους που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραδίδει τα Προϊόντα κατά το δυνατόν πιο σύντομα.

6.Ακύρωση Παραγγελίας

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την Παραγγελία μέσα σε χρονικό διάστημα 1 ώρας από την πραγματοποίηση της. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, δεν είναι δυνατή η ακύρωση της Παραγγελίας.

7.Δικαίωμα υπαναχώρησης

7.1 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης, επιστρέφοντας ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει στην Εταιρία το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παραλαβής της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή τον Πελάτη επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των επιστρεφόμενων προϊόντων.

7.2 Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρία σχετικά με την υπαναχώρηση μέσω ειδικής φόρμας που θα βρει αναρτημένη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εφόσον η υπαναχώρηση ασκείται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρία θα την αποδέχεται ενημερώνοντας σχετικά τον Πελάτη. Ο Πελάτης στη συνέχεια υποχρεούται να εκτυπώσει το ως άνω ειδικό έντυπο υπαναχώρησης, να το συμπληρώσει και να το αποστείλει στην Εταιρία μαζί με το Προϊόν καθώς και με την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος.

8.Επιστροφή χρημάτων

8.1 Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την Παραγγελία του και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται εντός 10εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

8.2 Εάν ο Πελάτης έχει πληρώσει με αντικαταβολή, τότε στο έντυπο της υπαναχώρησης θα δηλώνει και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να του κατατεθούν τα χρήματα.

9.Ευθύνη Εταιρίας

9.1 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της παρούσας οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά απεργία των μέσων μεταφοράς κ.λπ. Η Εταιρία σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται παράταση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της δυνάμει της παρούσας.

9.2 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την επιλογή των Προϊόντων για τα οποία ο Πελάτης παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος.

9.3 Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, των δικών της συστημάτων, καθώς και του μητρώου προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η Εταιρία, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη, η οποία προκαλείται από ιό. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.), η οποία προκύπτει για χρήστες/πελάτες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κ.λπ..

9.3 Για την ασφάλεια των συναλλαγών με τη χρήση καρτών, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει καθώς όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον, όπου ο Πελάτης καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του.

9.3 Η Εταιρία, οι εταίροι αυτής, οι διαχειριστές της, καθώς και οι εργαζόμενοι και τυχόν συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί Χρήστης, Πελάτης ή και τρίτος από παράνομη και αθέμιτη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από Χρήστη ή Πελάτη, κατά παράβαση των αναφερομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.

10.Ευθύνη του Χρήστη και του Πελάτη

10.1 Ο Χρήστης και ο Πελάτης χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της Εταιρίας, που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 των παρόντων Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, απαγορεύεται. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται, ιδίως, να απέχουν από χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με σκοπό:

α) Τη συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

β) Την αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα, τη δημοσίευση ή την εν γένει μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που είναι παράνομο και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

10.2 Ο Πελάτης για την πληρωμή των Προϊόντων υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η οποία έχει εκδοθεί στο όνομά του. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε αντίθετη περίπτωση.

11.Δικαιώματα Καταναλωτή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα του Πελάτη, το οποίο απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών.

12.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

12.1 Όλα τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη ή του Πελάτη, που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Εταιρία ή καταχωρούνται από τον Πελάτη ή Χρήστη κατά την αγορά των Προϊόντων, διατηρούνται σε ηλεκτρονικό ή/και έντυπο αρχείο για τους σκοπούς εκπλήρωσης της χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, υπό τον όρο της συγκατάθεσης του Πελάτη ή Χρήστη επιλέγοντας το σχετικό link.

12.2 Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη ή Χρήστη είναι και παραμένουν εμπιστευτικού χαρακτήρα. Στο μητρώο όπου διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη ή Χρήστη αυτό έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της επιχείρησης, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες – μηχανογράφοι για τεχνικούς λόγους (στο ηλεκτρονικό αρχείο). Για την ασφάλεια της αποθήκευσης όλων των ανωτέρω δεδομένων έχουν ληφθεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

12.2 Η Εταιρία ενημερώνει τον Χρήστη και τον Πελάτη ότι θα επεξεργάζεται, τόσο η ίδια όσο και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, τα προσωπικά δεδομένα του που της αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή καταχωρούν σε αυτόν, ως εξής:

α) Είδος των δεδομένων: i. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που υποβάλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο Χρήστης του Καταστήματος κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος και ii. Όσον αφορά στα δεδομένα κατά την παραγγελία Προϊόντος: Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται καθώς και εκείνα που τυχόν θα προκύψουν κατά την αγορά.

β) Σκοπός επεξεργασίας: α) Εξυπηρέτηση του Χρήστη και του Πελάτη κατά την πλοήγηση του στον διαδικτυακό τόπο και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, β) παραγγελία, αγορά, αντικατάσταση προϊόντων και επιστροφή χρημάτων, γ) υπαναχώρηση από την αγορά, δ) προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρίας και εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει Νόμου και ε) δημόσια προβολή της Εταιρίας.

γ) Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρίας, τράπεζες και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές ή εποπτικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί και κατά περίπτωση, άλλοι τρίτοι.

δ) Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης: Κάθε Χρήστης ή Πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Ο Χρήστης ή ο Πελάτης έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρα 13 του ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρία. Ο Πελάτης ή ο Χρήστης έχει, όποτε το θελήσει, το δικαίωμα πρόσβασης στο ανωτέρω μητρώο του, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση στοιχείων του και την διαγραφή των δεδομένων του που δεν αφορούν έννομη υποχρέωση.

12.3 Για ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα ο Πελάτης ή ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης Σιαμπάν Μπαντάκ, στο τηλέφωνο 2310 722081 και ώρες 10:00-15:00.

12.4 Ενημερώνεται ο Πελάτης ή ο Χρήστης ότι σε περίπτωση που θεωρεί ότι παραβιάζονται τα προσωπικά του δεδομένα έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

13.Ενημέρωση Πελάτη

13.1 Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για την πορεία της αγοράς του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, ο οποίος ενημερώνεται αυτόματα με την ολοκλήρωση κάθε σταδίου από το οποίο διέρχεται η παραγγελία του. Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την Εταιρία για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις αγορές του μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 2310722081 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kimerland.gr.

13.2 Η Εταιρία θα επικοινωνεί με τον Πελάτη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και στον τηλεφωνικό του αριθμό, εφόσον τον έχει δηλώσει κατά τη διενέργεια της αγοράς. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή και τηλεφώνου εφόσον το έχει δηλώσει.

14.Τροποποιήσεις – Διακοπή Λειτουργίας

14.1 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης η Εταιρία το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με του παρόντες γενικούς Όρους Χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κ.λπ..

14.2 Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, να προσθέτει ή αφαιρεί Προϊόντα, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του, όταν το θεωρεί απαραίτητο.

15.Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

15.1 Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη και τον Πελάτη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτών επί των σχεδίων των Προϊόντων, των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του διαδικτυακού τόπου.

15.2 Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας και είναι Δικαίωμα Πνευματικής της Ιδιοκτησίας. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα της Εταιρίας είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

15.3 Οποιαδήποτε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή περιεχομένου του, π.χ. κειμένων, γραφικών, εικόνων κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «Περιεχόμενο») από Χρήστη, Πελάτη ή και τρίτους με σκοπό το κέρδος απαγορεύεται

15.3 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, της Εταιρίας καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

16.Σύνδεσμοι

16.1 Ο παρών διαδικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/πελάτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/πελάτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες/πελάτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους.

16.2 Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/πελάτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η Εταιρία ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

17.Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) δεν είναι δυνατό να παραδοθεί η Παραγγελία εντός του προκαθορισμένου χρόνου, η Εταιρία θα ενημερώνει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να δηλώσει αν επιθυμεί, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της Παραγγελίας. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της.

18.Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
18.1 Οι χρήστες/πελάτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κ.λπ.. Επίσης οι χρήστες/πελάτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

18.2 Οι παραπάνω όροι χρήσης υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, τόπου της έδρας της εταιρίας.